Generelle vilkår og betalingsbetingelser

1. Generelt

1.1 Disse vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Skimore AS («Skimore»). Disse vilkårene er å anse som en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår og regler som til enhver tid måtte gjelde for Skimore sine anlegg og øvrige tjenester og tilbud fra Skimore. 

1.2 Ved å registrere deg som medlem av Skimore godtar du de generelle medlemsvilkårene som følger nedenfor. Dersom du registrerer deg på vegne av en annen er det ditt ansvar å sørge for at personen som deltar er oppmerksom på vilkårene og aksepterer dem. Ved å fullføre registreringen garanterer du at øvrige deltakere er blitt gjort kjent med disse vilkårene og har akseptert disse.

2. Medlemskap

2.1 Medlemskap i Skimore kan tegnes av myndige personer som:

(i)Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap hos Skimore.

(ii)Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere av Skimore’s samarbeidssentre.

(iii)Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap hos Skimore eller andre samarbeidspartnere av Skimore.

2.2 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Skimore, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet. Personopplysninger i tilknytning til slikt medlemskap vil bli behandlet i henhold til vår Personvern policy.

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen og frem til Medlemsavtalen opphører i henhold til kapittel 8.

2.4 Medlemskapet i Skimore er et løpende avtaleforhold. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 8. 

2.5 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet. Se de til enhver tid gjeldende regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Skimore sine anlegg.

2.6 Medlemskapet gir Medlemmet rett til enhver tid å benytte seg av de tjenester som Skimore tilbyr, slik de er beskrevet i kapittel 3. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

3. Beskrivelse av tjenesten

3.1 Leveransens omfang er tilgjengelig for medlemmet umiddelbart etter avtaleinngåelse. 

Skimore gir medlemmet tilgang til Skimore Oslo (TryvannWyller AS) – Skimore Drammen (Drammen Skisenter AS) – Skimore Kongsberg (Kongsberg Skisenter AS). Med dette inngår Oslo Sommerpark i Skimore Oslo og Drammen Aktivitetspark i Skimore Drammen, samt de medlemstilbud som til enhver tid tilbys medlemmene.

3.2 Skimore Appen gir medlemmet mulighet til å administrere sin profil og betale to former for medlemskap; 

A) Medlemskap (for enkeltindivid)

B) Familiemedlemskap 

I tillegg gir Appen tilgang for gjester til å kjøpe drop-in kort.

3.3 Appen vil kommunisere med betalingsløsning og Skidata adgangssystem til de respektive anleggene. Skimore kan benyttes i anleggene som nevnt i punkt 3.1

3.4 Skimore har rett til å foreta visse tekniske, funksjonelle eller andre endringer i tjenesten som vi anser hensiktsmessige, for å sikre en best mulig brukeropplevelse hos Medlemmet.

4. Priser

4.1 Alle priser er i norske kroner og vises både eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, som avgifter, gebyrer og leveringskostnader. 

5. Betaling av medlemskap

5.1 Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Skimore’s til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet. 

5.2 Betaling av medlemskap ved bruk av debet/kredittkort vil belastes umiddelbart. Ved bruk av avtalegiro vil belastning av konto skje ca. 9 dager etter medlemsinngåelse.

5.3 Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Skimore kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

5.4 Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. 

5.5 Ved manglende betaling kan Skimore nekte deg adgang til medlemskapets fasiliteter, og ethvert ansvar som påligger Skimore etter denne avtale vil, i den utstrekning det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning, opphøre. 

6. Forbehold – medlemmets ansvar

6.1 Medlemmet plikter å:

(i) Gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler, Alpinvettregler og øvrige regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Skimore sine anlegg. 

(ii) Informere Skimore ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon.

6.2 Ved tegning av familiemedlemskap er det den som tegner medlemskapet sitt ansvar å påse at det ikke tilknyttes andre mennesker enn personer som er i familie, og er bosatt i samme husstand. Se de de til enhver tid gjeldende regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Skimore sine anlegg.

6.3 Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til Skimore’s tjenester gjennom deling av innloggingsinformasjon mv. 

6.4 Ved tap av Heiskort skal Medlemmet snarest gi melding til Skimore. Skimore vil deretter sperre kortet og utstede nytt Heiskort. Ved utstedelse av nytt keycard eller et erstatningskort ved glemt keycard, plikter Medlemmet å betale et gebyr i henhold til de enhver tid gjeldende priser.

6.5 Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare heiskort på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til Skimore. Se de de til enhver tid gjeldende regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Skimore sine anlegg.

7. Personvern og markedsføring

7.1 Kortinformasjon: Når du handler hos Skimore AS blir betalingen behandlet av Nets Branch Norway (Org. nr. 996 345 734), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk. Ved bruk av Avtalegiro behandles dette av Danske Bank og din bankforbindelse. 

7.2 Skimore vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

7.3 Skimore vil kunne sende deg epost eller henvendelser via Appen med medlemstilbud og andre tilbud fra våre samarbeidspartnere. Disse henvendelsene utgjør en del av vårt tilbud til deg som medlem, og gjøres i medhold av markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold). Når du inngår Medlemsavtalen får du mulighet til å si nei takk til dette i Appen, henhold til loven. 

7.4 Som ledd i våre tjenester vil vi også sende deg informasjon knyttet til ski og føreforhold, og andre opplysninger som er relevant for ditt medlemskap hos Skimore.

8. Medlemskapets opphør

8.1 Medlemskapet hos Skimore kan avsluttes via Appen når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden på 12 måneder. Bindingstiden løper fra startdato slik den er angitt i Medlemsavtalen. 

 8.2 Før bindingstidens utløp vil Medlemmet få melding med beskjed om å melde seg ut dersom fornyelse av medlemskapet hos Skimore ikke er ønskelig. Gis det ingen slik tilbakemelding fornyes medlemskapet for nye 12 måneder.

8.3 Dersom Medlemmet ønsker å gå fra avtalen før bindingstiden på 12 måneder er utløpt, plikter Medlemmet å betale et gebyr som tilsvarer de resterende terminbeløpene. Dette innebærer at hvis det for eksempel gjenstår 3 måneder av bindingstiden når Medlemmet sier opp, vil han måtte betale et gebyr på tre måneders medlemskap ihht. prisen per måned ved inngåelse av medlemskap.

8.4 Skimore har rett til å suspendere et medlem og dets konto, og si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen.

Som vesentlig mislighold anses blant annet:

(i) Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

(ii) Vesentlig brudd på Medlemmets plikter etter kapittel 6, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Skimore.

9. Immaterielle rettigheter

9.1 Alle immaterielle rettigheter i og til medlemsprogrammet, innhold og alt materiale som distribueres ved eller i forbindelse med arrangementet eller programmet, eies av Skimore. 

9.2 Medlemmet må ikke bruke eller reprodusere eller tillate noen å bruke eller reprodusere varemerker eller andre handelsnavn som vises i forbindelse med medlemsprogrammet, uansett programinnhold og / eller materiale som er distribuert på eller i forbindelse med programmet, uten på forhånd å ha innhentet en skriftlig tillatelse fra Skimore.

10. Angrerett

10.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20. Se vårt angrerettskjema her.

10.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet ønsker å få tilsendt og benytte seg av heiskortet før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prisliste.

10.3 Ved kjøp av heiskort og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven § 1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos en av Skimore’s anlegg. 

11. Personskade

11.1 Medlemmet benytter seg av Skimore’s anlegg på eget ansvar. Skimore er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et av anleggene til Skimore. 

12. Ansvarsbegrensning, lovvalg, tvist og verneting

12.1 Skimore er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Skimore’s tilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Skimore’s kontroll og Skimore ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

12.2 Skimore har et ønske om å yte service døgnet rundt, alle årets dager. Tjenesten leveres likevel med det forbehold at Skimore ikke kan garantere for dens tilgjengelighet 24/7. Tjenesten kan fra tid til annen være nede pga planlagt eller ikke planlagt vedlikehold, havari eller andre forhold. Skimore forbeholder seg retten til å oppdatere eller revidere tjenesten.

12.3 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

12.4 Tvister mellom Medlemmet og Skimore skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Oppdaterte vilkår er gjeldende fra 1 november 2020